ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซ......
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งประก่อบไปด้วย
1. สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
2. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. สาขาอิเล็กทรอนิกส์
4. สาขาสถาปัตยกรรม
5. สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
6. สาขาเซรามิกส์
7. สาขาการก่อสร้าง
powered by ธุรกิจไทย GO ONLINE